Powered by Smartsupp

IFRS ACADEMY ONLINE
S LIBOREM VAŠKEM


17 990 Kč bez DPH
12 593 Kč bez DPH pro GOLD

Pro členy Účetního Portálu balíčku GOLD platí tradiční 30% sleva.  ➡️  CHCI VĚDĚT VÍC O BALÍČKU GOLD

Členové balíčku ALL IN samozřejmě získávají přístup zdarma.  ➡️  CHCI VĚDĚT VÍC O BALÍČKU ALL IN


6 dnů » 48 vyučovacích hodin

Získáváte přístupy k českému konsolidovanému znění IAS (28), IFRS (15) a souvisejících IFRIC A SIC (26)


CÍL

» výklad vybraných stěžejních oblastí IFRS, 
» srovnání s českými účetními předpisy, 
» vzájemné rozdíly, 

a to vše s pomocí detailně zpracovaných prezentací, ilustrativních příkladů a propočtů doplněných o ilustrace dopadu IFRS do reálných účetních závěrek.17 990 Kč bez DPH
12 593 Kč bez DPH pro GOLD

Pro členy Účetního Portálu balíčku GOLD platí tradiční 30% sleva.  ➡️  CHCI VĚDĚT VÍC O BALÍČKU GOLD

Členové balíčku ALL IN samozřejmě získávají přístup zdarma.  ➡️  CHCI VĚDĚT VÍC O BALÍČKU ALL IN1. DEN

IFRS v kontextu současného vývoje –
použití svět / Evropa / ČR x Regulace IFRS x Účetní závěrka – uspořádání, struktura, obsahová náplň, rozvahový den vs. okamžik schválení (IAS 1 x IAS 8 x IAS 10)

Podrobný program 1. dne naleznete níže.

2. DEN

Pozemky, budovy a zařízení (IAS 16) x Nehmotná aktiva (IAS 38) x Investice do nemovitostí (IAS 40) x Biologická aktiva (IAS 41) x Výpůjční náklady (IAS 23) x Dotace (IAS 20)

Podrobný program 2. dne naleznete níže.

3. DEN

Model revaluation PPE (IAS 16) x Leasing (IFRS 16) x Snížení hodnoty aktiv (IAS 36) x Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti (IFRS 5) 

Podrobný program 3. dne naleznete níže.

4. DEN

Zásoby (IAS 2) x Výnosy ze smluv se zákazníky (IFRS 15) x Zaměstnanecké požitky (IAS 19)

Podrobný program 4. dne naleznete níže.

5. DEN

Rezervy (IAS 37) x Finanční nástroje (IFRS 9) x Cizoměnové přepočty (IAS 21) x Daně v účetní závěrce (IAS 12 x IFRIC 21) x IFRS v příloze

Podrobný program 5. dne naleznete níže.

6. DEN

Podnikové kombinace (IFRS 3) a konsolidace (IFRS 10, případně IFRS 11 x IAS 28)

Podrobný program 6. dne naleznete níže.


DÁRKY OD ÚČETNÍHO PORTÁLU

MATERIÁLY

Získáváte přístupy k českému konsolidovanému znění 

» IAS (28 ks),
» IFRS (15 ks), 
» souvisejících IFRIC A SIC (26 ks).


17 990 Kč bez DPH
12 593 Kč bez DPH pro GOLD

Pro členy Účetního Portálu balíčku GOLD platí tradiční 30% sleva.  ➡️  CHCI VĚDĚT VÍC O BALÍČKU GOLD

Členové balíčku ALL IN samozřejmě získávají přístup zdarma.  ➡️  CHCI VĚDĚT VÍC O BALÍČKU ALL IN


O LEKTOROVI

Ing. Libor Vašek, Ph.D.
Účetní expert pro oblast IFRS a konsolidací

Více o lektorovi zde.


OBSAH

Obsahem kurzu bude výklad stěžejních oblastí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), jejichž znalost je čím dál tím více využitelná i pro účetní jednotky účtující podle českých účetních předpisů, neboť interpretace Národní účetní rady často reflektují při výkladu českých postupů IFRS, vyhláška č. 501/2002 pro banky a jiné finanční instituce plně transponovala úpravu finančních nástrojů dle IFRS včetně čerstvého dopadu na investiční a podílové fondy, investiční společnosti od 1. 1. 2021 a připravuje se nový zákon o účetnictví, s jehož plánovanou účinností od 1. 1. 2024 dojde jednak k rozšíření IFRS na další účetní jednotky, ale též k zakomponování základních principů a pravidel, které z IFRS vychází, včetně úpravy některých účetních postupů, které budou z IFRS převzaty. Znalost IFRS tak již není jen doménou účetních, daňových poradců a finančních manažerů, kteří jsou ve styku se společnostmi, jenž jsou buď emitenty cenných papírů nebo součástí zahraničních konsolidačních celků.


1. DEN 

 • Úvod do problematiky vyjasněním koncepce IFRS ve srovnání s koncepcí účetní závěrky dle českých účetních předpisů   
 • Představení tvorby pravidel IFRS, proces jejich přijetí v EU až dopad na české účetní jednotky   
 • Představení účetní závěrky, jednotlivých účetních výkazů jako východisko pro diskusi konkrétních účetních oblastí, neboť IFRS jsou o zachycení, ocenění a prezentace transakcí v účetních výkazech

2. DEN

 • Vymezení dlouhodobých aktiv a související ocenění  
 • Báze historické pořizovací ceny s odpisování vs. reálné hodnoty s přeceněním 
 • Vliv úrokových nákladů a dotací na ocenění aktiv  
 • Související prezentace v účetních výkazech a zveřejnění informací v příloze

3. DEN

 • Vymezení leasingových smluv a jejich dopad do účetních výkazů    
 • Ocenění práv k užívání aktiv a leasingových závazků 
 • Testování ocenění dlouhodobých aktiv k rozvahovému dni a s tím související kalkulace hodnoty z užívání  
 • Specifikum tzv. dlouhodobých aktiv držených k prodeji, jejich reklasifikace z ostatních účetních oblastí a vydefinování zásob v rámci krátkodobých aktiv

4. DEN

 • Představení pětistupňového modelu uznávání výnosů z prodejů zboží / výrobků / služeb a jejich související ocenění na bázi reálných hodnot včetně práce s variabilními proměnnými  
 • Dopad výnosových transakcí do výkazu finanční situaci v podobě pohledávek, smluvních aktiv, resp. smluvních závazků, případně zachycení a časové rozlišení tzv. nákladů na smlouvy  
 • Finanční nástroje v základní rovině klasifikace finančních aktiv a závazků, související ocenění na bázi reálných hodnot a přecenění, resp. ocenění v zůstatkové hodnotě s uvážením očekávaných úvěrových ztrát  
 • Kategorizace zaměstnaneckých požitků a související dopad do nákladů, resp. závazků

5. DEN

 • Vydefinování rezerv a kalkulace jejich ocenění 
 • Nastavení funkční a prezenční měny, vyjasnění peněžních a nepeněžních aktiv a závazků a s tím související přepočty cizoměnových transakcí a zůstatků, resp. účetních výkazů zahraničních operací
 • Rozlišení kurzových rozdílů s dopadem do výsledku hospodaření, resp. ostatního úplného výsledku
 • Daně ze zisku vs. ostatní daně a jejich zobrazení v účetních výkazech sestavených dle IFRS 
 • Splatná vs. odložená daň, jejich výpočty a prezentace 
 • Ve vhodném rozsahu představení struktury a obsahu přílohy

6. DEN

 • Konsolidovaná účetní závěrka je základem IFRS výkaznictví a jejím počátkem jsou často aktivizace dceřiných podniků 
 • Vydefinování skupiny a charakteru finančních investic v důsledku držené míry vlivu 
 • Představení metody akvizice a z ní vyplývající ocenění nabývaných čistých aktiv na bázi reálné hodnoty, identifikace a ocenění goodwillu, nekontrolních podílů 
 • Vyjasnění konsolidačních postupů s dopadem na výkaz finanční situace a výkaz úplného výsledkuPROČ IFRS ACADEMY?

Na otázky Pěvy Čoukové odpovídá Libor Vašek

1. Proč je potřeba znalosti IFRS, i pokud nevykazuji podle mezinárodních standardů?   

IFRS čím dál více pronikají viditelně i do českých účetních předpisů, resp. do jejich výkladu. Můžeme zmínit finanční instituce, investiční fondy, investiční společnosti, které v kontextu požadavku vyhlášky č. 501 používají IFRS pro účtování a oceňování finančních nástrojů. Dlouhodobě doplňují české účetní předpisy interpretace Národní účetní rady, při jejichž formulování jsou uvažována řešení IFRS. Další vítr lze spatřovat v koncipování nového zákona o účetnictví, který v rozpracovaném návrhu má zapracovánu ve vybraných částech i úpravu IFRS.   

 2. Je pravda, že česká legislativa se velmi inspiruje až následuje úpravu v IFRS? 

Takto pojatá otázka je diskutabilní, a to zejména ve slovíčku „velmi“. Je třeba si uvědomit, že zákon o účetnictví je pro různé typy účetních jednotek různé velikosti, zatímco IFRS jsou koncepčně postaveny pro obchodované společnosti. Inspirace a následnictví tak má určité mantinely. Je však nesporné, že se použití IFRS postupně rozšiřuje, prvotně to byly jen obchodované společnosti, později došlo k rozšíření i na společnosti, které jsou součástí evropských konsolidačních celků, s novým zákonem o účetnictví se uvažuje rozšíření na celý finanční sektor. Dochází k uznání, že IFRS jsou pro určité typy účetních jednotek vhodné až nutné. Pronikání IFRS do textu českých účetních předpisů též probíhá, často nejdříve výkladem skrz intepretace NÚR, později přes vhodně provedenou novelizaci. Zákon o účetnictví přes to všechno však nesmí být v rozporu s evropskou směrnicí, takže i v tomto ohledu má ta inspirace v IFRS určité mantinely.   

 3. Máme se obecně od IFRS co přiučit? 

Rozhodně se máme co učit v tom koncepčním nastavení a v uvědomění, že účetní závěrka, výkazy jsou důležitější než účetnictví samotné a tím ho nechci nijak snížit, ale posunout myšlení. Primárním cílem regulace má být podoba a obsah účetního výkaznictví, nikoliv, jak co má být zaúčtováno. Podstatnější uvědomí je, zdali nám z transakce vzniká majetek a dluh než to, na jaké účty se ta transakce zaúčtuje. V tomto ohledu věřím, že změna přijde s novým zákonem o účetnictví a souvisejícím novým uspořádáním prováděcích vyhlášek. Je to tak nyní připravováno, diskutováno.   

 4. Opravdu si myslíš, že když si nevím rady podle české legislativy, že mohu najít inspiraci v IFRS?

Věřím, že ano, přičemž tu reakce trochu svedu. Znalost IFRS obecně posouvá vnímání člověka, účetního, posouvá ho do vyšší úrovně účetnictví, nutí ho více metodicky uvažovat, vyhodnocovat transakce a události. A to je obrovská přidaná hodnota, kterou lze zužitkovat i při práci s českými účetními předpisy a dle nich sestavenými účetními závěrkami. 

5.  Je pravda, že i Interpretace NÚR sledují cestu IFRS?

Interpretace NÚR jsou výkladem českých účetních předpisů a musí je respektovat, jejich řešení nemůže být s nimi v rozporu. Neboť však interpretace přichází v situaci, kdy české účetní předpisy nejsou jednoznačné, existují různé výklady a postupy v praxi, jsou IFRS často inspirací a jsou použity při formulování řešení. Je to logické, neboť nedává smysl vymýšlet jiný výklad, když vhodný již existuje a současně dává smysl sjednocovat postupy dle českých účetních předpisů s IFRS, je-li to možné, neboť v ČR působí řada účetních jednotek, které jsou nuceny účetnictví zpracovávat v režimu obou účetních systémů.


17 990 Kč bez DPH
12 593 Kč bez DPH pro GOLD

Pro členy Účetního Portálu balíčku GOLD platí tradiční 30% sleva.  ➡️  CHCI VĚDĚT VÍC O BALÍČKU GOLD

Členové balíčku ALL IN samozřejmě získávají přístup zdarma.  ➡️  CHCI VĚDĚT VÍC O BALÍČKU ALL IN


MÁTE OTÁZKY? ZEPTEJTE SE NÁS

Ing. Petra Slavkovská
koordinátorka Účetního Portálu – péče o Vás 

E-mail: podpora@ucetni-portal.cz 

 Jsme tu pro Vás na telefonu od 9:00 hod. do 16:00 hod. 

 • +420 730 585 423 – veškeré informace o nás a našich akcích  
 • +420 731 604 979 – informace o všech vzdělávacích programech, seminářích a související fakturaci všeho druhu


VÍTE, CO ZNAMENÁ NEW WAY?  

 • s minutami v popisku pro snadné vyhledávání, 
 • s bodíky přímo ve videu, 
 • na VIMEO - nový nástroj.  

Novinka roku 2021. 

Také jste někdy hledali, co bylo řečeno, a našli jste až v posledních pěti minutách poslední části? Náš nástroj je velmi nápomocný. A ještě budeme vylepšovat.